Poli Umum

Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at
dr. Andi Munawirah 08.00 – 16.00 08.00 – 16.00 08.00 – 16.00 08.00 – 16.00 08.00 – 16.00

Poli Obgin

Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at
dr. Monika Fitria Farid, Sp.OG., M.Kes 08.00- 16.00 08.00-16.00 08.00-16.00
dr. Sriwijaya, Sp.OG (K) 08.00-16.00
Dr.dr.Elizabeth C. Jusuf, M.Kes., Sp.OG (K) 08.00-16.00

Poli THT

Nama Dokter Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at
DR.dr. Muh. Fadjar Perkasa, Sp.THT-KL (K) 08.00 – 12.00
dr. Azmi Mir’ah Zakiah, M.Kes, Sp.THT-KL 12.00 – 16.00
Prof. DR.dr. Abdul Qadar Punagi, Sp.THT-KL (K) 08.00 -12.00
Prof. DR.dr. Eka Savitri,Sp.THT-KL (K) 12.00 – 16.00
dr. Rafidawati Alwi,Sp.THT-KL (K) 08.00 – 12.00
DR.dr. Nova A.L.Pieter, Sp.THT-KL, FICS 12.00 – 16.00
Dr.dr. Riskiana Djamin, Sp.THT-KL (K) 08.00 – 12.00
Dr. dr. Syahrijuita, M.Kes, Sp.THT-KL 12.00-16.00
Dr.dr.Muhammad Amsyar Akil,Sp.THT-KL(K), FICS 08.00-12.00
Dr. dr. Masyita Gaffar, Sp. THT-KL (K) 12.00-16.00